Presentera

I och med att Utvecklingskraft 2020 blir en digital konferens kan vi endast erbjuda två presentationsformer: muntlig presentation på seminarium och poster på skärm. Möjligheten att presentera sitt arbete på en utställningsyta utgår eftersom vi inte har hittat någon bra form för detta digitalt.

Här finns tips på hur du på ett enkelt sätt kan spela in din presentation och exportera till en video-fil med PowerPoint: https://utvecklingskraft.com/spela-in-din-forelasning-med-powerpoint/

Presentera förbättringsarbetet med en poster

Seminarieprogrammet är fullt sedan en tid tillbaka, men du kan fortfarande bidra med en poster som beskriver ditt/ert förbättringsarbete. Skicka in postern i pdf-format till utvecklingskraft@rjl.se senast 15 maj. Alla postrar kommer att publiceras på webbplatsen och vara publika till årsskiftet 20/21.

Temat för Utvecklingskraft 2020 är: Samskapande – Kraft för framtid

10 ämnesområden

Utvecklingskraft kommer, utifrån temat, att fokusera på  på 10 ämnesområden som i sin tur skapar spår för seminarieprogrammet, så att du som besökare kan ta del av det du tycker är mest intressant och givande.

Ämnesområdena är:

Digitala lösningar
Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Vår förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara e-tjänster är avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och servicenivåer.

Nära vård
Nära vård handlar om förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser. En nära vård bygger på tillit och samverkan mellan sjukvårdens olika verksamheter och mellan organisationer, föreningsliv och civilsamhälle. Ett sätt att utveckla hälsa, vård och omsorg där närheten definieras till geografi och tillgänglighet såväl som relationer.

Samverkan med civilsamhälle
För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behövs en nära samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag och kooperativ.

Samskapande – Co production
Det är naturligt och enkelt för invånare att delge sina upplevelser och erfarenheter som är av betydelse för att förbättra vård och omsorg. Invånarnas erfarenheter tas tillvara som en resurs i förbättringar, synpunkter och förbättringsförslag tas tillvara och de blir inbjudna att delta och bidra i förbättringsarbete.

Attraktivitet och livsmiljö
Utveckling, tillväxt och attraktivitet är starkt beroende av varandra. När vi pratar om attraktivitet kopplat till regional utveckling menar vi alla faktorer som lockar människor, företag och organisationer till ett specifikt län. För att länet ska vara en attraktiv plats måste man erbjuda och vidareutveckla bland annat kulturlivet, hälso- och sjukvården, skolor och näringslivsklimat.

Hållbart arbetsliv
Framsynthet, förutseende, planering och modigt ledarskap är avgörande komponenter för ett hanterbart, meningsfullt och begripligt arbetsliv. En bättre arbetsdag varje dag får vi med en ledning som tar tillvara potentialen i individers olikheter och erfarenheter och i dialog med dem definierar och följer upp målen.

Stolthet och värdegrund
Varje individ är en betydelsefull värdeskapare. Att känna stolthet är en förutsättning för att det vi gör ska bli riktigt bra och det syns, hörs och känns. Det genomsyrar klimatet på arbetsplatsen och märks i bemötandet av invånaren.

Hälsa
Hälsa innefattar flera dimensioner – fysiska, psykiska, sociala och den kulturella/andliga hälsan.
Hälsa är ett välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.
Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, sömn, rökning, stress men även de människor du har omkring dig och om du tycker ditt liv har en mening.

Kliniska förbättringar
Varje patientmöte ska vara grundat på bästa kunskap. Det räcker inte att ta fram kunskapsstöd i form av riktlinjer, utan det behövs insatser för att förbättra förutsättningarna för användningen av bästa kunskap.

Tillgänglighet
Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård baseras på väntetider enligt vårdgarantin och väntetider på akutmottagningar samt ytterligare tillgänglighetsaspekter inom både hälso- och sjukvården och tandvården liksom befolkningens och patienternas upplevelser av tillgängligheten.g