Existentiell hälsa – så gör vi i Region Jönköpings län

Seminarium: Existentiell hälsa – så gör vi i Region Jönköpings län

Tema: Hälsa

Region Jönköpings län bedriver sen flera år ett aktivt arbete för att uppmärksamma och stärka den existentiella hälsan, både i hälso- och sjukvården och i det breda folkhälsoarbetet. Ambitionsnivån uttrycks bland annat i regionens budget som ett ansvar för all vårdpersonal att ge grundläggande existentiellt stöd. En viktig framgångsfaktor är stöd från regionens ledning och under 2019 har arbetet fått fastare organisatoriska former genom bildandet av en styrgrupp.

I seminariet redogör Eivor Blomqvist för strategier och berättar om konkreta erfarenheter, bland annat av samtalsgrupper för patienter, invånare och personal. Som hjälpmedel för samtal i grupp används samtalskort framtagna med inspiration av WHO:s åtta dimensioner för en god existentiell hälsa. Tre av dessa – hopp, mening och balans livet – är utgångspunkt för ett samtal där deltagare från vården och Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov delar tankar under ledning av Anna-Karin Jeppsson.


Föreläsare: Eivor Blomqvist (Region Jönköpings län)