Patientstödjare

Seminarium: Patientstödjare

Tema: Samskapande – Co production

Möt Region Jönköpings läns fyra patientstödjare. För att tillgodose det ökande behovet av aktiv medverkan från personer med patient- och eller närståendeperspektiv, finns idag patientstödjare på våra tre sjukhus. Patientstödjare kan ingå i olika arbetsgrupper där patientperspektivet behöver lyftas fram, exempelvis i samband med utvecklingsarbete, verksamhetsförändring och planerad ny- eller ombyggnation.
Patientstödjaren kan bidra med ett annat perspektiv än det rent medicinska och på så sätt utgöra en resurs även för personalen. Personer med egen erfarenhet har ett starkt förtroendekapital bland olika patientgrupper och kan vara bärare av information åt båda håll. Patientstödjare ersätter inte vårdpersonal utan är ett komplement till övriga professioner. De kan fungera som ett stöd och bollplank till patienten, bidra till brobyggande mellan patient och personal samt patienter emellan.


Föreläsare: Henrik Ånfors (Region Jönköpings län), Lotta Lundquist (Region Jönköpings län), Marie Steen (Region Jönköpings län) och Patrik Blomqvist (Region Jönköpngs län)