Välkommen till Utvecklingskraft 2020

För 17:e året bjuder vi in till Utvecklingskraft – konferensen för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Dagar där du som medarbetare kan ta del av, eller själv sprida, goda exempel på förbättringsarbeten. Temat för 2020 är Samskapande – Kraft för framtid.

Tiden då invånarna var passiva mottagare av vård och omsorg är förbi, och vi går mot ett mer personcentrerat förhållningssätt där samskapande med invånarna ger kraft att skapa bästa möjliga hälsa.

Låt oss sätta fokus på 10 ämnesområden som i sin tur skapar spår för seminarieprogrammet, så att du som besökare kan ta del av det du tycker är mest intressant och givande.

Våra viktiga ämnesområden är:

Digitala lösningar
Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Vår förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara e-tjänster är avgörande för att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och servicenivåer.

Nära vård
Nära vård handlar om förflyttningen från sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser. En nära vård bygger på tillit och samverkan mellan sjukvårdens olika verksamheter och mellan organisationer, föreningsliv och civilsamhälle. Ett sätt att utveckla hälsa, vård och omsorg där närheten definieras till geografi och tillgänglighet såväl som relationer.

Samverkan med civilsamhälle
För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behövs en nära samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag och kooperativ.

Samskapande – Co production
Det är naturligt och enkelt för invånare att delge sina upplevelser och erfarenheter som är av betydelse för att förbättra vård och omsorg. Invånarnas erfarenheter tas tillvara som en resurs i förbättringar, synpunkter och förbättringsförslag tas tillvara och de blir inbjudna att delta och bidra i förbättringsarbete.

Attraktivitet och livsmiljö
Utveckling, tillväxt och attraktivitet är starkt beroende av varandra. När vi pratar om attraktivitet kopplat till regional utveckling menar vi alla faktorer som lockar människor, företag och organisationer till ett specifikt län. För att länet ska vara en attraktiv plats måste man erbjuda och vidareutveckla bland annat kulturlivet, hälso- och sjukvården, skolor och näringslivsklimat.

Hållbart arbetsliv
Framsynthet, förutseende, planering och modigt ledarskap är avgörande komponenter för ett hanterbart, meningsfullt och begripligt arbetsliv. En bättre arbetsdag varje dag får vi med en ledning som tar tillvara potentialen i individers olikheter och erfarenheter och i dialog med dem definierar och följer upp målen.

Stolthet och värdegrund
Varje individ är en betydelsefull värdeskapare. Att känna stolthet är en förutsättning för att det vi gör ska bli riktigt bra och det syns, hörs och känns. Det genomsyrar klimatet på arbetsplatsen och märks i bemötandet av invånaren.

Hälsa
Hälsa innefattar flera dimensioner – fysiska, psykiska, sociala och den kulturella/andliga hälsan.
Hälsa är ett välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.
Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, sömn, rökning, stress men även de människor du har omkring dig och om du tycker ditt liv har en mening.

Kliniska förbättringar
Varje patientmöte ska vara grundat på bästa kunskap. Det räcker inte att ta fram kunskapsstöd i form av riktlinjer, utan det behövs insatser för att förbättra förutsättningarna för användningen av bästa kunskap.

Tillgänglighet
Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård baseras på väntetider enligt vårdgarantin och väntetider på akutmottagningar samt ytterligare tillgänglighetsaspekter inom både hälso- och sjukvården och tandvården liksom befolkningens och patienternas upplevelser av tillgängligheten.

Presentera ett förbättringsarbete

Det är du som deltagare som hjälper till att skapa innehållet i Utvecklingskraft. Här får du möjlighet att presentera ett förbättringsarbete som du och dina kollegor genomfört. Vi erbjuder tre presentationsformer:

  • Muntlig föreläsning  – 30 min presentation i seminarieform (deadline 22 januari 2020)
  • Poster på skärm – postern presenteras i konferensens stora posterutställning (deadline 30 april 2020)
  • Utställningsyta – 3×2 meter stor yta som är placerade i entréhallen (deadline 30 april 2020)
Skicka in underlag för förbättringsarbetet redan idag. En person per förbättringsarbete besöker en av konferensens två dagar helt kostnadsfritt.